Centrum pěstounských rodin o.s.

Hotline: +420 604 368 072

Čtvrtek 25.07.2024,  svátek má: Jakub
Centrum pěstounských rodin o.s.
Centrum pěstounských rodin o.s.
Připravujeme další akce pro pěstounské rodiny

Aktuality

O spolku

Tisk

Poslání Centra pěstounských rodin

Podpora dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči prostřednictvím poradenství a odborné pomoci náhradním rodinám a zájemcům o náhradní rodinnou péči (dále jen NRP), konkrétně pomoc náhradním rodičům při výchově přijatých dětí, podpora jejich informovanosti, znalosti jejich práv a orientace v nabídce služeb, a tedy pomoc při řešení konkrétní situace a problému, kterým rodina prochází. 
Dále se CPR poskytuje službu rodinám, které se ocitly v krizové situaci a jejichž děti byly umístěny do pěstounské péče, nebo pěstounské péče na přechodnou dobu s cílem aktivizace systému rodiny do té míry, aby byl možný návrat dětí do jejich původní rodiny, či alespoň byly udrženy vzájemné pevné vazby mezi rodiči a jejich dětmi. 

Realizovali jsme projekt "Amaro Drom" 

Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin.              Program je financován z Fondů EHP a Norska.
Realizovali jsme projekty "Dětská skupina Slunečnice II." a "Dětská skupina Chrpa II."
Bližší informace o projektu naleznete na webu www.detskeskupinyhradec.cz 

Projekt  je financován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Dokončili jsme projekt „Age management Centrum pěstounských rodin z. s.“

Projekt "Age management Centrum pěstounských rodin z. s." je financován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Podrobnější informace o ESF naleznete na www.esfcr.cz.Dokončili jsme projekt "Práce s ohroženým dítětem, které je umístěno do náhradní rodinné péče v Královéhradeckém kraji"

Projekt "Práce s ohroženým dítětem, které je umístěno do náhradní rodinné péče v Královéhradeckém kraji" je financován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Podrobnější informace o ESF naleznete na www.esfcr.cz.
 Cíl služeb Centra pěstounských rodin

Prostřednictvím poradenství a odborné pomoci chceme:
• Zvyšovat informovanost náhradních rodin o jejich právech a pomáhat v jejich naplňování
• Poskytovat informace o nabídce služeb náhradním rodinám 
• Podporovat náhradní rodiče v péči o děti a aktivně napomáhat tomu, aby byli stabilní s dobrými rodinnými vztahy a měli dostatek energie pro vytváření stabilního a láskyplného prostředí pro děti.
• Přispívat k začleňování dětí vyrůstajících v náhradních rodinách do běžného života
• Zajistit náhradním rodičům možnost sdílet své zkušenosti, dále se vzdělávat a rozvíjet, konzultovat specifické problémy v oblasti náhradní rodinné peče. 
• Sledovat a podporovat naplňovaní základních a psychických potřeb dětí vyrůstajících v náhradních rodinách nutných pro jejich zdravý rozvoj.
• Zmírňovat výchovné obtíže přijatých dětí
• Pomáhat rodinám (a dalším klientům) řešit jejich problémy související s náhradní rodinnou péčí
• Pomáhat při zprostředkování kontaktu dětí v NRP s jejich biologickou rodinou tak, aby kontakt byl pro dítě šetrný a přínosný
• Zvyšovat povědomí veřejnosti o náhradní rodinné péči
• Podporovat spolupráci subjektů působících v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
• Vzdělávat v oblasti NRP odborníky a spolupracující NNO
Cílová skupina
Služby a akce organizace jsou určeny pro pěstouny, poručníky, jejich rodiny a děti vyrůstající v pěstounské rodině, jejich biologické rodiny, nebo osoby, které se o PP zajímají. Služby jsou poskytovány i pro zájemce a příznivce náhradní rodinné peče. Osvětové aktivity jsou určeny pro širokou veřejnost, laickou i odbornou.

Forma a místo poskytování služby 

Služba je poskytována terénně v prostředí rodiny při pravidelných návštěvách sociální pracovnicí. Do terénní práce je zahrnuto poradenství, krizová intervence. Podpůrné, terapeutické služby, poradenství jsou poskytovány převážně ambulantně v prostorách Komunitního centra pro pěstounské rodiny v Hradci Králové, ulice U Fotochemy 1602. Ambulantní služba je poskytována po předchozí domluvě od pondělí do pátku v čase od 8 do 18 hodin. Terénní služba je poskytována v Královéhradeckém kraji, Pardubickém kraji a Středočeském kraji – návštěva s rodinou je vždy předem domluvená. 

Aktivity Centra pěstounských rodin

Služba poskytovaná rodinám je zaměřena především na následující oblasti:
Provázení a poradenství
• Doprovázení pěstounských rodin (včetně zajištění odborných služeb či asistovaného kontaktu)
• Poradenství (osobní, e-mailové, telefonické)
• Jednorázové akce pro rodiny
Vzdělávací a osvětové aktivity
• Semináře a besedy pro pěstouny
• Vzdělávací víkendy pro pěstouny
• Pobyty pro rodiny se vzděláváním
• Tematické víkendy pro děti vyrůstající v pěstounských rodinách
• Semináře a besedy pro zájemce o PP i PPPD
• Individuální osvěta NRP i NPR na přechodnou dobu
Respitní služby
• Víkendové respitní pobyty 
• Program pro děti v době pořádání vzdělávacích seminářů
Ostatní aktivity
• Podpora aktivního trávení volného času dětí vyrůstajících v pěstounských rodinách
• Podpora aktivního trávení volného času pěstounských rodin

Nejsou-li klienti s poskytovanými službami spokojeni, mohou podat stížnost

Centrum pěstounských rodin o. s., považuje všechny stížnosti a připomínky za cenné podněty, které pomáhají zvyšovat kvalitu služeb, zlepšovat přístup pracovníků. I přestože by se stížnost ukázala jako bezdůvodná, nebudeme z toho mít klient žádné důsledky. 
Způsob podání stížnosti:
• Písemně na adresu sídla či kanceláře organizace
• Emailem 
• Ústně se zápisem do protokolu
Stížnosti se posílají kterémukoliv pracovníkovi CPR. Každý pracovník má povinnost si obsah připomínky zapsat a předat ředitelce organizace. Připomínky a stížnosti je možné podávat na chování a přistup pracovníků a dobrovolníků, organizaci akce, k plánování, realizaci či zhodnoceni služby, dodržovaní etického kodexu či dodržovaní slušnosti a morálky. Jde-li o nespokojenost s prací sociálního pracovníka, může si klient stěžovat ředitelce organizace.
Záznam o stížnosti musí obsahovat:
• Datum sepsání stížnosti
• Datum nebo období, kdy se daná situace vyskytla
• Popis situace či vyjádření stížnosti (co nejvíce detailně)
• Může obsahovat návrh na řešení, případně čeho se klient domáhá, co od stížnosti očekává
• Jméno stěžovatele (v případě, že zadavatel nechce uvést jméno, požadavek je respektován a spis se vede jako anonymní)
Vyřízení stížnosti
Stížnosti se zabývá a vyřizuje ji ředitelka organizace. K zajištění maximální objektivity
zajišťuje další informace od svědků (převážně pracovníků, případně i dalších klientů) a dále zjišťuje
stanovisko od pracovníka, na kterého byla stížnost podaná.
V případě, kdy zjistí, že stížnost je opodstatněna, hledá s daným pracovníkem příčiny situace a to na všech úrovních (únava, podceněni, spěch, prevence, plánovaní, účelné zaviněni apod.) Po analýze příčin následuje zpracování návrhů opatření, které je nutné přijmout pro to, aby se situace již neopakovala.

Patronem Centra pěstounských rodin je světoznámý houslista Pavel Šporcl


Jsme rádi a velmi si vážíme toho, že se patronem Centra pěstounských rodin stal Pavel Šporcl. 

"Domov je místem, kam se těšíme a vždy rádi vracíme. Může být kdekoli na světě, kde vás čekají ti, kteří vás mají rádi, kterým na vás opravdu záleží. Děkuji všem pěstounským rodinám, že se o své city, čas, zázemí, porozumění, důvěru i pocit jistoty a bezpečí umí rozdělit s dětmi, které by takové štěstí jinak nepotkalo. Dávají jim ten nejcennější vzor do dospělosti. Jejich dobrosrdečnost a lidskou sounáležitost podpořím s velkou pokorou a velmi rád." Pavel Šporclfb-share

Napište nám

Rádi Vám odpovíme na jakékoliv dotazy týkající se pěstounské péče.

Jméno: *
E-mail: *
Vzkaz: *
* Před odesláním vzkazu je nutné vyplnit všechny uvedené položky.

S přijatými údaji uživatelů webové stránky je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.